fbpx

Dostawa i płatność

Rodzaj przesyłki i cennik

Używamy tylko kurierów DHL oraz InPost. 

 

Koszta: 

Paczka standardowa (wymiary do: 120x60x60 waga max. 31,5 kg) : 

17.83 zł brutto

Paczka niestandardowa (wymiary powyżej: 120x60x60, max 200 cm długości, waga max. 31,5 kg) 

39,97 zł brutto

Drobnica 1 (waga powyżej 31,5 kg): 

61.5 zł brutto

Drobnica 2 (waga powyżej 31,5 kg):

84,87 zł brutto

Paleta standardowa (wymiary: 120x80x210): 135,3 zł brutto

Paleta niestandardowa (wymiary powyżej: 120x80x210): 234,0 zł brutto

Kiedy możesz się spodziewać paczki?

95% zamówień realizujemy w 24 godziny! 

Moontoy dołoży starań, aby dostawa zamówionego towaru nastąpiła w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin), nie później niż w terminie określonym w ust. 4 zd.1. 

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi, objętości, wartości zamówienia i formy płatności – jest obliczany indywidualnie do każdego zamówienia w koszyku. 

Co zrobić jeśli pociecha nie jest zadowolona z nowej zabawki?

W razie niezadowolenia, akceptujemy zwroty do 14 dni. Prosimy o przeczytanie procedury poniżej. 

Procedura zwrotów i zniszczonego towaru

Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. 

Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za wykonanie umowy przez Sklep. Reklamacje ilościowe nie mogą być dokonywane po odbiorze i nie będą rozpatrywane.


W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności (w przypadku pomyłek, braków, niezgodnych ilości w realizacji zamówienia) towaru z umową należy zgłosić reklamację na adres kontakt@moontoy.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, adres mail, telefon, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny. 

W momencie zgłoszenia reklamacji Kontrahent, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu. 

W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu. 

Sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kontrahent zostanie poinformowany na piśmie, mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru.

W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki kupującego określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.

Nudne informacje...

O zamówieniu ogólnie

Przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, wiadomości e-mail, telefonicznie, określające rodzaj i liczbę towaru.

Zamówienie realizujemy zaraz po wpłacie należnej kwoty za towar wraz z przesyłką, przelewem zwykłym na rachunek Pekao BP o numerze:  78102030170000250206110219.  Przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy.

Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

Wszelkie towary stanowiące przedmiot umowy pozostają własnością Sklepu do czasu wykonania obowiązków płatniczych kupującego wynikających z danej transakcji.

W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki Kontrahent powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.

Przed przyjęciem towaru wysyłanego przesyłką kurierską lub pocztową Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Opóźnienia

Sklep nie odpowiada za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej, w szczególności przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, strajkami, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionymi u dostawców Sklepu. 

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą Kontrahenta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kontrahenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą kupujacego nowy termin realizacji zamówienia. 

Moontoy - zabawki dla każdego dziecka
Moontoy - zabawki dla każdego dziecka
Baner - strona glowna element 1
Baner - strona glowna element 1